preloadingpreloadingpreloading

 
 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Základní znaky PPPD:

  • Individuální forma náhradní rodinné péče
  • image/jpeg Pěstounská péče na přechodnou dobu je vhodná zejména pro děti, které musí dočasně žít mimo vlastní rodinu, zejména v případech, kdy:
  1. rodiče ani širší rodina po určitou dobu nemohou zajistit péči o dítě, dá se však očekávat, že se dítě v dohledné době navrátí do své původní rodiny,
  2. pro dítě se hledá dlouhodobější řešení jeho situace, formou dlouhodobé pěstounské péče nebo osvojení.
  • Svěření dítěte do přechodné pěstounské péče rozhoduje výhradně soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zákl. Předpoklad je zdravotní stav dítěte).
  • Soud může dítě svěřit jen pěstounům, kteří jsou zařazeni krajským úřadem do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu
  • Soud má dále povinnost každé tři měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro pobyt dítěte u pěstounů. Zrušit tuto formu péče o dítě může z vážných důvodů, nebo v případě, že již splnila svůj účel, nebo když sami pěstouni o zrušení požádají.
  • Hlavním úkolem pěstounů na přechodnou dobu je vedle péče o svěřené dítě přispívat ve spojení s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a rodiči k vytvoření podmínek umožňujících návrat dítěte do původní rodiny nebo jeho přechod do rodiny náhradní.
  • Pěstouni by měli mít především osobnostní předpoklady pro zvládání psychické zátěže, která vyplývá z krátkodobosti této péče (nejdéle po dobu 1 roku), ale také ze systematické práce s rodinou dítěte, a která má rovněž přímý vliv na rodinu pěstounů.
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz