preloadingpreloadingpreloading

 
 

Obecně o náhradní péči

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Jsou ovšem i rodiče, kteří nemohou nebo nechtějí pečovat o své děti.

Náhradní rodinná péče (NRP): poskytuje se dětem bez rodiny, které mají díky NRP možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj.


Jak se stát pěstounem/osvojitelem?

Prvním důležitým krokem po tom, co se rozhodnete pro to vstoupit do NRP je získat, co nejvíce informací.
image/jpeg
Další krok je kontaktování se se sociální pracovnicí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (vyplnění formuláře žádosti o pěstounskou péči/osvojení, termín návštěvy sociální pracovnice u žadatelů doma).

Neprodleně po dokončení dokumentace ji obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje Krajskému úřadu. Krajský úřad pak zprostředkuje zdravotní a psychologické posouzení žadatelů.

Na základě získaných podkladů krajský úřad vydá správní rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, zda žadatelé byli zařazeni do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (dále jen "evidence"). Z žadatelů vedených v evidenci se vyhledávají vhodní žadatelé ke konkrétnímu dítěti. Následně pak krajský úřad zprostředkuje náhradní rodinnou péči.Náhradní rodinnou péči (NRP) dělíme na:


Základním právním rámcem jsou:

  • Zákon č. 359/1999, o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Listina základních práv a svobod – čl. 32 odst. 4 – Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
  • Dále např.: Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv EU, zákon č. 117/1995, Sb. O státní sociální podpoře, zákon č. 108/2006, Sb. O sociálních službách a další.


 
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz